Přihlásit se Vyzkoušet zdarma
Skrýt formulář
Animation A
Animation B

Prohlédněte si ukázky konfigurací, které aplikace nabízí

Potvrzení úkolu (mobile)

Ukázková konfigurace přizpůsobená na provoz v mobilních zařízeních,  jako je telefon či tablet. V konfiguraci se projeví implementovaná technologie responzivního zobrazení, kdy zobrazení se automaticky upravuje podle použitého zařízení. Konfigurace slouží ke změně stavu úkolu (probíhá, neprobíhá, hotovo apod.) daného uživatele, pořízeného v ERP Byznys.

Potvrzení úkolu (mobile)

Obchodní partneři

Číselník obchodních partnerů poskytuje ucelené informace o jednotlivých obchodních partnerech, použitelné v obchodním styku, případně informace důležité k obchodnímu jednání a k řízení vztahů se zákazníky. K dispozici je tak mnoho doplňujících informací např. kontaktní osoby, obchodní podmínky, blokace, kód ceny, zakázky na obchodního partnera apod.

Číselník obchodních partnerů je napojen na modul CSD, který slouží k ukládání libovolných dokumentů přímo do přidružené samostatné databáze, jejich následnou editaci s možností sledování jednotlivých verzí dokumentů, zařazování do složek a sdílení dokumentů s ostatními uživateli.

Obchodní partneři

CRM kontakty

Vysoce konkurenční tržní prostředí klade velké nároky na flexibilitu firmy a její schopnost udržet si a rozvíjet stávající klientskou základnu. 
CRM systémy, které vašemu podniku poskytnou podporu pro efektivnější sledování a organizování vztahů se stávajícími i potenciálními zákazníky prostřednictvím sběru, ukládání, využívání a analýzy dat. Informace o zákaznících a jednáních s nimi pak mohou být zadávány, ukládány a zpřístupněny pracovníkům napříč různými odděleními celé společnosti. CRM může posloužit také jako nástroj pro podporu marketingových či obchodních oddělení ve společnosti s návazností jak na operativní úseky na pracovištích (například hotline, infolinka či servisní středisko), tak i na vrcholové vedení společnosti (taktické a strategické plánování, hodnocení obchodníků, podklady pro přístup ke kategoriím partnerů apod.). 

Spravujete kontakty zákazníků a obchodních partnerů, řídíte obchodníky a máte pod kontrolou portfolio příležitostí a zakázek.

 • evidujete informace a data o zákaznících a partnerech včetně propojení s kalendářem
 • analyzujete a porovnáváte vztahy se zákazníky a partnery
 • zpracováváte poštu
 • evidujete nové příležitosti
 • realizujete marketingové akce
 • prodáváte, schvalujete doklady nebo vyřešíte servisní případ přímo v terénu
CRM kontakty

Rezervace vozidel

Speciální konfigurace umožňuje sledování a rezervaci vozidel společnosti. Pomocí úlohy je možné přijímat požadavky na vozidla, ale i vysledovat její stav, jako je její ralizace, fakturace s možností poskytnou uživateli příslušné dokumkeny (příkaz k jízdě) v elektronické podobě.
Umožňuje pořídit požadavek na rezervaci vozdila, nebo, případné, schválení rezervací.

Rezervace vozidel

Kniha jízd

Zadávání stazek přes webové rozhraní dle potřeb a požadavků uživatele.
Uživatel může vkládat řádky jednotlivých jízd v rozsahu: činnost, čas od - do, ujeté km, soukromá jízda A/N, stálé cesty, poznámku.
Možnost předvyplnění údajů dle přihlášení - řidič, SPZ. Při editaci je možnost opravit údaje již zadaných stazek .
Takto zadané stazky budou sloužit pro evidenci Knihy jízd a pro případný výpočet cestovních náhrad. Pro výpočet cestovních náhrad je potřeba zajistit, aby jednotlivé záznamy stazky, které se týkají jedné služební cesty, na sebe časově navazovaly.

Kniha jízd

Spedice objednávky

Dopravní společnosti a nejenom ty,potřebují sledování evidovaných přeprav, rozvozů a podobně. Pomocí úlohy je možné přijímat požadavky na přepravu, ale i vysledovat její stav, jako je její realizace, fakturace, předání zboží s možností poskytnout uživateli příslušné dokumenty v elektronické podobě CMR, faktury, a to v obou směrech, od uživatele do Byznysu, nebo z Byznysu k uživateli.
Konfigurace zobrazuje seznam objednávek s rozlišením jejich stavu (probíhá, ukončeno, fakturováno) s informací o přepravovaném zboží, termínech, s možností odkazu na aktuální pozici zásilky.

Konfigurace je přehledem spedičních objednávek. Zmožňuje vyhledávání, barevní přídění dle stavu objednávky

Spedice objednávky

Kniha jízd PHM

Zadávání stazek přes webové rozhraní dle potřeb a požadavků uživatele s přidanou možností vložení informace o tankování.
Uživatel může vkládat řádky jednotlivých jízd v rozsahu: činnost, čas od - do, ujeté km, soukromá jízda A/N, stálé cesty, poznámku.
Možnost předvyplnění údajů dle přihlášení - řidič, SPZ. Při editaci je možnost opravit údaje již zadaných stazek .
Takto zadané stazky budou sloužit pro evidenci Knihy jízd a pro případný výpočet cestovních náhrad. Pro výpočet cestovních náhrad je potřeba zajistit, aby jednotlivé záznamy stazky, které se týkají jedné služební cesty, na sebe časově navazovaly.

Kniha jízd PHM

Autorizace faktur přijatých

Potvrzení autorizace faktur - jedná se o konfiguraci umožnující provádět standardní autorizační procesy ERP Byznys z webového prostředí.

Zobrazuje přijaté faktury k autorizaci pro daného uživatele. Možností je zkontrolovat základní zápis dokladu, prohlédnou přiložený soubor k dokladu -  např. faktura ve formátu PDF a provést samotnou autorizaci, případně její zamítnutí, s možností zápisu důvodu tohoto rozhodnutí. Tyto kroky jsou okamžitě zohledněny v ERP Byznys , kde autorizace pokračuje následujícím logickým krokem.

Autorizace faktur přijatých

Kniha vydaných faktur

Nabídka Kniha vydaných faktur obsahuje veškeré vydané faktury a informace o nich zobrazuje v přehledné tabulce, kde každému řádku odpovídá vždy jedna faktura. V této nabídce má uživatel možnost  prohlížení detailu faktury a informaci o  stavu zaplacení.

Kniha vydaných faktur

Kniha přijatých faktur

Nabídka Kniha přijatých faktur obsahuje veškeré přijaté faktury a informace o nich zobrazuje v přehledné tabulce, kde každému řádku odpovídá vždy jedna faktura. Uživatel má možnost prohlížení detailu a informaci o stavu zaplacení.
Možností je zkontrolovat základní zápis dokladu, prohlédnou přiložený soubor k dokladu - např. fakturu ve formátu PDF.

Kniha přijatých faktur

Výsledovka

Výsledovka - výkaz zisků a ztrát se vždy vztahuje k určitému období a podle zákona o účetnictví je povinnou součástí účetní závěrky.

Výsledovka je tvořena pouze nákladovými a výnosovými účty. Na jedné straně výsledovky se objevují  náklady provozní, finanční a mimořádné a na straně druhé provozní, finanční a mimořádné výnosy. Náklady a výnosy jsou účtovány k okamžiku, kdy vznikly. 

Výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně výsledovka) ukazuje, jakého výsledku hospodaření účetní jednotka dosáhla za sledované období, včetně porovnání s obdobím minulým. Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetní závěrky vyhotovené jak podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), tak podle právní úpravy účetnictví platné v ČR ( zákon o účetnictví a navazující předpisy)

Výsledovka

Přehled zisku

Nabídka přehled zisku slouží uživateli k zobrazení celkových nákladů a výnosů po obdobích za aktuální rok s uvedením výsledného zisku.

Každý řádek reprezentuje náklady, výnosy a výsledný zisk jednoho měsíce.
Celkové roční hodnoty jsou uvedeny v informativních polích pod tabulkou.

Přehled zisku

Servisní případy - podání reklamace

Řešení umožňuje plně ovládat servisní agendu z webového prostředí, jednotlivé konfigurace Byznys online je možné jednoduše modifikovat pro implementaci zrovna vašich procesů. Podpora možnosti využití online zadávání reklamací, zadávání požadavků na servis (servisní opravy automobilů) z webového prostředí.

Servisní případy - podání reklamace

Přidat servisovaný sortiment

Nabídka umožňuje přidat servisovaný sortiment, včetně seznamu navázaných servisních případů.

Přidat servisovaný sortiment

Skladová objednávka

 • umožňuje pořizování a editaci skladových objednávek .
 • položky  objednávek je možno pořizovat výběrem z číselníku sortimentu skladů. 
 • umožnuje, dle individuální požadavků jednotlivých uživatelů, zadávat skladové objednávky

Možnosti použití skladové objednávky jsou jak v segmentu B2B,  tak B2C. Konfigurace umožnuje zadávat přímo do prostředí Byznys skladovou objednávku, bez nutnosti přenášení informací mezi více systémy. Skladová objednávka může ctít pravidla nastavená v chování skladu, jako je cenová politika, přístupnost skladových položek, číslo skladu, číslo skupiny atd.  

Skladová objednávka

Autorizace skladových objednávek vydaných

Konfiguraci umožňující provádět standardní autorizační procesy ERP Byznys z webového prostředí.
Zobrazuje vydané objednávky k autorizaci pro daného uživatele. Možností je zkontrolovat základní zápis dokladu, prohlédnou přiložený soubor k dokladu -  např. faktura ve formátu PDF a provést samotnou autorizaci, případně její zamítnutí, s možností zápisu důvodu tohoto rozhodnutí. Tyto kroky jsou okamžitě zohledněny v ERP Byznys , kde autorizace pokračuje následujícím logickým krokem.

Autorizace skladových objednávek vydaných

Stavy skladů

Konfigurace zobrazuje podrobnou evidenci stavu a pohybu zásob na libovolném počtu skladů, umožňuje tak kontrolu přijatých a vydaných objednávek.

 • stav jednotlivého skladu
 • obrázek
 • číslo skladu
 • skupinu sortimentu
 • číslo sortimentu
 • název sortimentu
 • stav
 • rezervace - zobrazení stavu na přijatých objednávkách
 • objednáno - zobrazení stavu na vydaných objednávkách
Stavy skladů

Žádanka opravy

Žádanky řídí životní cyklus každého požadavku, který ve firmě vznikne. Žadatel jej zanese do systému, který jej předá nadřízenému k vyjádření a autorizaci. Uživatel může žádanky pořizovat, editovat, schvalovat a rušit nejenom v klientské aplikaci systému Byznys ERP, ale i pomocí webového přístupu.

Do této webové aplikace mohou mít přístup i pracovníci, kteří nemají přístup do samotného systému. Žádanky, které jsou takto pořízené, se online promítají přímo do databáze v Byznys ERP.

V celém autorizačním procesu může být zapojeno i více schvalujících osob či další automatizované operace. Na žádance lze následně sledovat v jakém kroku a v jakém stavu se proces nachází.
Mezi hlavní přednosti patří přehled o všech požadavcích od jejich vzniku až po finální výsledek, včetně odpovědnosti a dohledu nad stanovenými termíny. Důležité je také odstranění papírové evidence, automatizace a elektronizace rutinních činností.

Pomocí ukázkové aplikace na pořízení žádanky pro opravu je možné zadat a následně evidovat stav žádosti z prostředí Byznys online. Po pořízení dané žádanky se spustí příslušný autorizační proces a její vyřízení  je již plně kontrolováno procesy, nastavenými v ERP.  Připravená konfigurace umožňuje editaci a pořizování žádanek a je přímo napojena na danou konfiguraci žádanek v ERP Byznys.

Žádanka opravy

Karta zakázky

Umožňuje prohlížení a editaci karet zakázek, včetně možnosti tisku seznamu, nebo jednotlivé karty zakázky. Lze také prohlížet, nebo přidávat přílohy ke kartě zakázky, přidaná příloha je automaticky uložena do CSD. 

Karta zakázky

Přidat náklady na zakázku

Konfigurace určená pro externí pracovníky společnosti, kteří potřebují, nebo je od nich požadován, vstup dat na kartu zakázky.
Uživatel v minimalistické podobě, s odkazem na jeho zakázku, může zapisovat data a tvořit její náklady pro navazující zpracování a kontroling. Tato konfigurace umožňuje zápis i prohlížení nákladů na zakázkách. 

Přidat náklady na zakázku

Vyzkoušejte demoverzi zdarma


Otestujte webovou aplikaci Byznys online zdarma. Stačí vyplnit kontaktní formulář, ať víme, kam poslat přihlašovací údaje.

Vyzkoušejte demoverzi zdarma

Kontaktujte nás